Cookies

Política de cookies

www.caxigo.gal informa achega do uso das cookies na súa páxina web

As cookies son arquivos que se poden descargar no seu equipo a través das páxinas web. Son ferramentas que teñen un papel esencial para a prestación de numerosos servizos da sociedade da información. Entre outros, permiten a unha páxina web almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información obtida, pódense utilizar para recoñecer ao usuario e mellorar o servizo ofrecido.

Tipos de cookies

Segundo quen sexa a entidade que xestione o dominio desde onde se envían as cookies e trate os datos que se obteñan pódense distinguir dous tipos: cookies propias e cookies de terceiros.

Existe tamén unha segunda clasificación segundo o prazo de tempo que permanecen almacenadas no navegador do cliente, podendo tratarse de cookies de sesión ou cookies persistentes.

Por último, existe outra clasificación con cinco tipos de cookies segundo a finalidade para a que se traten os datos obtidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análise, cookies publicitarias e cookies de publicidade comportamental.

Cookies utilizadas na web

A continuación identifícanse as cookies que están a ser utilizadas neste portal así como a súa tipoloxía e función:

A páxina web de www.caxigo.gal utiliza Google Analytics, un servizo de analítica web desenvolvida por Google, que permite a medición e análise da navegación nas páxinas web. No seu navegador poderá observar 4 cookies deste servizo. Segundo a tipoloxía anterior trátase de cookies propias, de sesión e de análise. Pode atopar máis información respecto diso e inhabilitar o uso destas cookies www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

A través da analítica web obtense información relativa ao número de usuarios que acceden á web, o número de páxinas vistas, a frecuencia e repetición das visitas, a súa duración, o navegador utilizado, o operador que presta o servizo, o idioma, o terminal que utiliza, ou a cidade á que está asignada a súa dirección IP. Información que posibilita un mellor e máis apropiado servizo por parte deste portal.

Outra das cookies que se descargan é unha cookie de tipo técnico denominada ASP.NET_SessionId . Esta cookie permite almacenar un identificador único por sesión a través do que é posible vincular datos necesarios para posibilitar a navegación en curso.

Por último, descárgase unha cookie de tipo técnico denominada cookies_policy , propia, de tipo técnico e de sesión. Xestiona o consentimento do usuario ante o uso das cookies na páxina web, co obxecto de lembrar aqueles usuarios que as aceptaron e aqueles que non, de modo que aos primeiros non se lles mostre información na parte superior da páxina respecto diso.

Aceptación da Política de cookies

www.caxigo.gal asume que vostede acepta o uso de cookies. Con todo, mostra información sobre a súa Política de cookies na parte superior de calquera páxina do portal con cada inicio de sesión co obxecto de que vostede sexa consciente.

Ante esta información é posible levar a cabo as seguintes accións:

 • Aceptar cookies. Non se volverá a visualizar este aviso ao acceder a calquera páxina do portal durante a presente sesión.
 • Pechar. Ocúltase o aviso na presente páxina.
 • Modificar a súa configuración. Poderá obter máis información sobre que son as cookies, coñecer a Política de cookies de www.caxigo.gal e modificar a configuración do seu navegador.

Como modificar a configuración das cookies

Vostede pode restrinxir, bloquear ou borrar as cookies de www.caxigo.gal ou calquera outra páxina web, utilizando o seu navegador. En cada navegador a operativa é diferente, a función de "Axuda" mostraralle como facelo

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10"
 • FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 • Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"
 • Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Ademais, tamén pode xestionar o almacén de cookies no seu navegador a través de ferramentas como as seguintes

 • Ghostery: www.ghostery.com/
 • Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

Política de cookies

www.caxigo.gal informa acerca del uso de las cookies en su página web

Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web. Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.

Tipos de cookies

Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros.

Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies persistentes.

Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental.

Cookies utilizadas en la web

A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal así como su tipología y función:

La página web de www.caxigo.gal utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollada por Google, que permite la medición y análisis de la navegación en las páginas web. En su navegador podrá observar 4 cookies de este servicio. Según la tipología anterior se trata de cookies propias, de sesión y de análisis. Puede encontrar más información al respecto e inhabilitar el uso de estas cookies www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

A través de la analítica web se obtiene información relativa al número de usuarios que acceden a la web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el terminal que utiliza, o la ciudad a la que está asignada su dirección IP. Información que posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte de este portal.

Otra de las cookies que se descargan es una cookie de tipo técnico denominada ASP.NET_SessionId . Esta cookie permite almacenar un identificador único por sesión a través del que es posible vincular datos necesarios para posibilitar la navegación en curso.

Por último, se descarga una cookie de tipo técnico denominada cookies_policy , propia, de tipo técnico y de sesión.

Gestiona el consentimiento del usuario ante el uso de las cookies en la página web, con el objeto de recordar aquellos usuarios que las han aceptado y aquellos que no, de modo que a los primeros no se les muestre información en la parte superior de la página al respecto.

Aceptación de la Política de cookies

www.caxigo.gal asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante, muestra información sobre su Política de cookies en la parte superior de cualquier página del portal con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente.

Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:

 • Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del portal durante la presente sesión.
 • Cerrar. Se oculta el aviso en la presente página.
 • Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, conocer la Política de cookies de www.caxigo.gal y modificar la configuración de su navegador.

Cómo modificar la configuración de las cookies

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de www.caxigo.gal o cualquier otra página web, utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de "Ayuda" le mostrará cómo hacerlo

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10"
 • FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 • Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"
 • Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de herramientas como las siguientes

 • Ghostery: www.ghostery.com/
 • Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

Cookies policy

www.caxigo.gal reports about the use of cookies on your web page

Cookies are files that can be downloaded to your computer through the web pages. They are tools that They have an essential for the provision of many services of the information society role. Among others, allow a website to store and retrieve information about browsing habits of a user or his equipment and, depending on the information obtained can be used to recognize the user and improve service offered.

Types of cookies

Depending on who is the entity that manages the domain from which cookies are sent and treat data obtain two types can be distinguished: own cookies and third party cookies.

There is also a second classification according to the length of time remain stored in the browser client, and may be session cookies or persistent cookies.

Finally, there is another classification with five types of cookies depending on the purpose for which the data are processed obtained: Technical cookies, cookies customization, cookies analysis, advertising cookies and cookies behavioral advertising.

Cookies used on the web

Then the cookies are being used on this site as well as their type and function are identified:

www.caxigo.gal website uses Google Analytics, a web analytics service developed by Google, which allows the measurement and analysis of navigation on the web pages. In your browser you will see four cookies from this service. According to the above typology it is own cookies, session and analysis. You can find more and disabling information about the use of these cookies www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Through web analytics information is obtained to the number of users accessing the web, the number of page views, frequency and repeat visits, their duration, the browser used, the operator providing the service, the language, the terminal used, or the city that is assigned IP address. Information enabling a better and more appropriate service from this portal.

Another cookies that are downloaded is a technical type cookie called ASP.NET_SessionId. this cookie You can store a unique identifier per session through which it is possible to link data necessary for enable ongoing navigation.

Finally, a technical type cookie called cookies_policy, itself, of a technical nature and session is discharged. Manages the user's consent to the use of cookies on the website, in order to remember those Users who have accepted and those not, so the first will not be shown information on the top of the page about it.

Acceptance of cookies Policy

www.caxigo.gal assumes that you accept the use of cookies. However, it displays information about your Policy cookies on top of any portal page with each login in order for you to be aware.

Given this information it is possible to carry out the following actions:

 • Accept cookies. It will not be displayed again this notice to access any portal page for the present session.
 • Close. notice is hidden in this page.
 • Modify your configuration. You can learn more about what cookies are, know the Cookies Policy www.caxigo.gal and modify your browser settings.

How to modify the settings cookies

You can restrict, block or delete cookies www.caxigo.gal or any other website, using your browser. Operating in each browser is different, the function "Help" will show you how

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10"
 • FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 • Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"
 • Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

In addition, you can also manage the store cookies on your browser using tools like following

 • Ghostery: www.ghostery.com/
 • Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/