Aviso legal

APRODIGA, con NIF/CIF G70472477, dirección Coto 3, Bamonde, 15886 - Teo (A Coruña), non pode asumir ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inapropiado ou ilícito da información aparecida nas páxinas da internet de www.caxigo.gal

Cos límites establecidos na lei, www.caxigo.gal non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións que se conteñen nas súas páxinas da internet.

Os contidos e información non vinculan a www.caxigo.gal nin constitúen opinións, consellos ou asesoramento legal de ningún tipo pois se trata meramente dun servizo ofrecido con carácter informativo e divulgativo.

As páxinas da internet de www.caxigo.gal poden conter ligazóns (links) a outras páxinas de terceiras partes que www.caxigo.gal non pode controlar. Por tanto, www.caxigo.gal non pode asumir responsabilidades polo contido que poida aparecer en páxinas de terceiros.

Os textos, imaxes, sons, animacións, software e o resto de contidos incluídos neste website son propiedade exclusiva de www.caxigo.gal ou as súas licenciantes. Calquera acto de transmisión, distribución, cesión, reprodución, almacenamento ou comunicación pública total ou parcial, debe contar co consentimento expreso de www.caxigo.gal.

Así mesmo, para acceder a algúns dos servizos que www.caxigo.gal ofrece a través do website deberá proporcionar algúns datos de carácter persoal. En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal informámoslle que, mediante o enchemento dos presentes formularios, os seus datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de APRODIGA co fin de poderlle prestar e ofrecer os nosos servizos así como para informarlle das melloras do sitio web. Así mesmo, informámoslle da posibilidade de que exerza os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal, maneira gratuíta mediante email a contacto@aprodiga.org ou na dirección Coto 3, Bamonde, 15886 - Teo (A Coruña).

APRODIGA, con NIF/CIF G70472477, dirección Coto 3, Bamonde, 15886 - Teo (A Coruña), no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en las páginas de Internet de www.caxigo.gal

Con los límites establecidos en la ley, www.caxigo.gal no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet.

Los contenidos e información no vinculan a www.caxigo.gal ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.

Las páginas de Internet de www.caxigo.gal pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceras partes que www.caxigo.gal no puede controlar. Por lo tanto, www.caxigo.gal no puede asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros.

Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website son propiedad exclusiva de www.caxigo.gal o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de www.caxigo.gal.

Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que www.caxigo.gal ofrece a través del website deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes formularios, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de APRODIGA con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como para informarle de las mejoras del sitio Web. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, manera gratuita mediante email a contacto@aprodiga.org o en la dirección Coto 3, Bamonde, 15886 - Teo (A Coruña).

APRODIGA, with NIF/CIF G70472477, adreess Coto 3, Bamonde, 15886 - Teo (A Coruña), can not assume any responsibility for the incorrect, inappropriate or illegal use of the information appearing on the websites of www.caxigo.gal

Within the limits established by law, www.caxigo.gal assumes no responsibility for the lack of veracity, integrity, updating and accuracy of the data or information contained in their Internet sites.

The contents and information do not bind www.caxigo.gal not opinions, advice or advice of any kind as it is merely a service offered for information and informative.

The www.caxigo.gal Internet pages may contain links (links) to other third parties can not control www.caxigo.gal Therefore, www.caxigo.gal can not take responsibility for the content that may appear on these pages.

The text, images, sounds, animations, software and other content included in this website are the exclusive property of www.caxigo.gal or its licensors. Any transmission, distribution, transfer, reproduction, storage or total or partial public communication must have the express consent of www.caxigo.gal.

Also, to access some of the services offered through the www.caxigo.gal website should provide some personal data. In compliance with the provisions of Law 15/1999, of December 13, Protection of Personal Data, we inform you that by filling in these forms, your personal data will be stored and processed in files APRODIGA for the purpose of offering and providing our services and to inform improvements to the website. Also advised of the possibility of exercising rights of access, rectification, cancellation and opposition of your personal data, free via email to contacto@aprodiga.org or address Coto 3, Bamonde, 15886 - Teo (A Coruña).